Letný tábor práporu CSS

V dňoch 12.-16.augusta sa uskutočnil  denný letný tábor pre  28 deti profesionálnych vojakov a zamestnancov Práporu CSS Prešov. Deti počas tábora mali možnosť sa lepšie oboznámiť s prácou a poslaním svojich rodičov a oboznámiť sa s ich pracovným prostredím.

 Prvý deň bol venovaný požiarnej bezpečnosti a ochrane. Profesionálni vojaci z hasičského družstva si  pripravili ukážky hasičskej výzbroje a techniky, ktorú si deti po oboznámení mohli aj vyskúšať.

Druhý deň bol zameraný na ukážky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany,  na ukážky ručných zbraní a ukážky výcviku taktiky.  Deti mali možnosť si vyskúšať aj prístroj nočného videnia v priestore zodolneného pracoviska pod dohľadom skúsených inštruktorov. Poobede mali ukážky z výcviku v sebaobrane a niektoré prvky si mohli aj sami prakticky vyskúšať.

Počas tretieho dňa deti mali možnosť sa oboznámiť s vojenskou technikou v parku techniky a vyskúšať si aj interiér vyprosťovacieho tanku.  Vojenskí zdravotníci si pripravili inštruktáž s ukážkami poskytovania prvej pomoci, čo zaujalo všetky deti a hlavne to, že si mohli priamo vyskúšať poskytnutie masáže srdca a umelého dýchania a precvičiť si aj obväzovú techniku. Deti navštívili aj sieň cti a slávy a oboznámili sa s históriou a poslaním práporu CSS Prešov.

Štvrtok bol venovaný problematike dopravy a rešpektovaniu pravidiel cestnej premávky a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Deti sa naučili pochopiť pokyny regulovčíka v križovatke a mali aj možnosť si vyskúšať riadenie dopravy v križovatke.  Medzi ukážkami a nácvikmi pre deti boli pripravené spoločenské hry a športové súťaže.

Posledný deň tábora vyvrcholil spoločnou opekačkou a ukážkami práce pyrotechnikov v priestoroch Posádkového cvičiska so strelnicou Ruská Nová Ves. Na záver tábora sa uskutočnil aj nástup detí, za prítomnosti veliteľa útvaru podplukovníka Jána Farkaša, zástupcu veliteľa a veliaceho poddôstojníka útvaru, ktorí deťom odovzdali medaily, diplomy a tričká.  Na tábore pri zaujímavých aktivitách vzniklo  veľa nových priateľstiev  a preto sa tešíme na ďalší ročník denného letného tábora.

Denný letný tábor práporu CSS  sa uskutočnil s prispením Vojenskej podpornej nadácie, za čo aj touto cestou ďakujeme.

https://www.ossr.sk/86339/?pg=1