Program vzájomná pomoc

Program vzájomná pomoc

Hlavným poslaním vojenskej podpornej nadácie (ďalej len VPN) je pomáhať vojakom, ich rodinným príslušníkom ale aj všetkým tým, ktorí pracujú alebo pracovali pre rezort obrany.  

VPN zriadila podporný program „vzájomná pomoc“, ktorého cieľom je zhromažďovať vaše dve percentá z daní na vytvorenom účte VPN v prospech vlastných útvarov a jednotiek kde slúžite a pracujete.

Vaše dve percentá z daní nie sú žiadnou sumou navyše, sú časťou vášho povinného odvodu. Podporte ťažiskovú myšlienku: “Dobrá vôľa lepšie sa postarať vlastnými silami o vlastných ľudí”.

Vašim rozhodnutím podporiť tento program prispejete k mechanizmu zhromažďovania dvoch percent z vašich daní.  Po ich poukázaní  a zdokladovaní jej výšky, vám 90% prostriedkov poskytneme späť:

 • 80 % vo forme finančných prostriedkov, ktoré vám budú poskytnuté na podúčty  VPN s disponibilným právom použiť tieto prostriedky ako zdrojový prvok útvaru pre vaše vlastné verejnoprospešné aktivity a individuálnu pomoc pre tých, ktorí sa dostali do ťažkej životnej situácie a pomoc nevyhnutne potrebujú,
 • 10 % vo forme kníh, ktoré Vojenská podporná nadácia vydáva pre podporu vlastenectva, občianskej zodpovednosti, hrdosti na vojenské a národné tradície, rozširovanie povedomia medzinárodnej spolupráce.

Z podporného programu „vzájomná pomoc“  môžu byť finančne podporované aktivity:

 1. Pomoc rodinám (nasadených vojakov)
 2. Prezentácia OS SR na verejnosti (deň otvorených dverí VÚ)
 3. Kultúrne akcie pre príslušníkov VÚ, rodinných príslušníkov, Mikuláš, darčeky pre detské domovy
 4. Spoločenské podujatia – organizovanie plesov
 5. Organizovanie športových podujatí, turnajov a súťaží (strelecké súťaže, …)
 6. Turistické akcie – výročné pamätné výstupy na pohoria
 7. Ďalšie kultúrne akcie, pripomenutie historických bojových operácii
 8. Pomoc v oblastiach postihnutých priemyselnými katastrofami
 9. Pomoc zraneným vojakom, telesne príp. duševne postihnutým, pod vplyvom udalostí, prac. úrazov
 10. Pietne akcie, odhaľovanie pamätných tabúľ a iných pamätníkov padlým vojakom
 11. Finančná podpora v núdzi
 12. Pomoc pri záplavách a iných prírodných katastrofách
 13. Medzinárodná a vnútroštátna humanitárna pomoc
 14. Starostlivosť o vojenských veteránov a dôchodcov
 15. A mnohé iné

Použitie podielu zaplatenej dane (2%) na osobitné účely – Daňové riaditeľsvo SR

Potrebné dokumenty

K použitiu podielu zaplatenej dane (2%) pre vojenský útvar sú potrebné tieto dokumenty:

 1. Použitie financií získaných z 2_percent VU 3030 Zvolen VZOR
 2. Žiadosť o dotáciu z programu VPN VZOR
 3. Vyúčtovanie poskytnutej finančnej dotácie VZOR

Ako to funguje ?

Fáza 1 – Zriadenie komisie útvaru pre verejnoprospešnú činnosť → činnosť smerujúca k dobrovoľnému poukázaniu 2 % z daní u útvaru, dodržanie lehôt (do 15.2 požiadať zam. o RZD, do 31.3. zam. vykoná RZD, spolu s vyhlásením o poukázaní sumy zaslať na príslušný daňový úrad do 30.4.) → zriadenie bankových podúčtov nadácie pre útvar → zdokladovanie kópii vyhlásení a určenie výšky prostriedkov pre útvar → poukázanie prostriedkov na podúčet útvaru (cca august daného roku)

Fáza 2 – Spracovanie Plánu použitia zaplatenej dane (musia sa vyčerpať do konca nasledujúceho roka) → spracovanie žiadosti komisiou útvaru pre verejnoprospešnú činnosť na čerpanie z prostriedkov programu (cca 2 týždne pred realizáciou) → technická kontrola žiadosti → Rozhodnutie Správnej rady Nadácie o čerpaní → uvoľnenie prostriedkov (7 dňová lehota) → výber finančnej hotovosti disponentmi – členmi komisie pre verejnoprospešnú činnosť útvaru → realizácia projektu → monitoring → spracovanie finančnej a programovej správy → zverejnenie na internetovej stránke MO SR, nadácie → zaslanie dokladov nadácii.

Fáza 3 – Zúčtovanie dokladov vojenskou podpornou nadáciou


Čo vám program vzájomná pomoc prinesie ?

OPORNÉ BODY

 • zriadenie komisií pre verejnoprospešnú činnosť útvaru
 • podpora programu veliteľským zborom (možnosť asignovať dane z príjmu nevyužíva 60% fyzických a 40 % právnických osôb,
 • prevzatie záštity nad programom – veliaci poddôstojníci štruktúr OS SR

OČAKÁVANÉ BENEFITY

 • rozvoj „individuálnej a firemnej filantropie“,
 • upevňovanie vzťahov, zvyšovanie súdržnosti, organizačnej kultúry útvarov a zariadení,
 • umožnenie svojpomocných riešení verejnoprospešných aktivít útvaru
 • adresná, efektívna, pružná a transparentná pomoc (finan. zdroj) v útvare,
 • budovanie a upevňovanie komunity vojenskej rodiny, prestíže a hrdosti na vojenské povolanie,
 • pozitívne vnímanie OS SR na verejnosti


Pozrite si aj našu prezentáciu!