2% z daní

2% z daní

Rýchla navigácia
Postup pre profesionálnych vojakov a zamestnancov
Postup na poukázanie 2% z dane pre fyzickú osobu
Postup na poukázanie 2% z dane pre právnickú osobu
Použitie 2%

V prvom rade, Sme Vám nesmierne vďační za každú poskytnutú sumu. Vašu podporu si veľmi vážime a ďakujeme. Prosím vyberte si v texte nižšie príslušnú variantu.

Postup pre profesionálnych vojakov a zamestnancov za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ 

  1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa resp. finančné o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Po uhradení dane (realizuje zamestnávateľ) obdržíte od zamestnávateľa resp. požiadate finančné o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ  pre výpočet 2%. 
  3. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby resp. sa obráťte na komisiu pre verejnoprospešnú činnosť útvaru v mieste pôsobenia alebo na finančné, že chcete venovať Vojenskej podpornej nadácií
  4. Zamestnanec do 30.04.2024 doručí alebo pošle poštou na príslušný daňový úrad v mieste bydliska Potvrdenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s Vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane.

Kontakty jednotlivých Daňových úradov v SR nájdete na tejto stránke: http://www.danovy.urad-online.sk/

Postup na poukázanie 2% z dane pre fyzickú osobu, ktorá si daňové priznanie podáva sama

Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%. Termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti je do 31. 3. príslušného roku.

Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Vy platíte celú daň svojmu daňovému úradu. Daňový úrad má 90 dní na to, aby poukázal Vojenskej podpornej nadácii prostriedky z 2% na náš účet.

Postup na poukázanie 2% z dane pre právnickú osobu

Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

Ak získate 2% z daní pre Vojenskú podpornú nadáciu je dôležité, aby Vám každá oslovená právnická osoba urobila kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej sa vypisujú údaje o nadácii a sume 2%, to nám pošlite na adresu vojenskanadacia@gmail.com

Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu však musí byť minimálne 8 €. V termíne podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024, pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak) treba podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste sídla spoločnosti) a zaplatiť daňovú povinnosť.

Použitie dvoch percent

Vaše dve percentá z daní efektívne a zmysluplne využijeme na verejnoprospešný účel

a) zlepšenie životných podmienok najbližších pozostalých po vojakoch a zamestnancoch rezortu obrany, ktorí zomreli pri výkone služby alebo v priamej súvislosti s ňou,
b) zlepšenie životných podmienok zranených profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe, veteránov a zamestnancov rezortu obrany, ktorí boli zranení pri výkone služby alebo v priamej súvislosti s ňou,
c) sociálnu a právnu pomoc vojakom a zamestnancom rezortu obrany, vojakom v zálohe, veteránom a bývalým zamestnancom rezortu obrany (spravidla tým, ktorých pracovný pomer v rezorte obrany trval viac ako 15 rokov), ktorí sa ocitli v ťažkej životnej alebo materiálnej situácii, rovnako aj ich rodinám,
d) vlastenectvo, občiansku zodpovednosť, hrdosť na vojenské a národné tradície, rozširovanie povedomia medzinárodnej spolupráce,
e) projekty práce s rodinami vojakov a zamestnancov rezortu obrany pri ich vyslaní na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
f) vzdelávacie a vydavateľské aktivity, ktorých činnosť má súvislosť s obranou Slovenskej republiky, s jej budovaním, zabezpečením, históriou, brannej výchovy obyvateľstva a pod.,
g) budovanie prostredia firemnej a individuálnej filantropie a dobrovoľníctva v oblasti obrany,
h) rozvoj civilno-vojenských vzťahov v regiónoch Slovenska a v miestach pôsobenia ozbrojených zložiek v zahraničí,
i) rozvoj a ochranu spoločenských, duchovných, historických a kultúrnych hodnôt,
j) ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
k) rozvoj vojenskej vedy, vzdelávania a telovýchovy,
l) ochranu a tvorbu životného prostredia,
m) realizáciu individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
n) poskytovanie humanitárnej a rozvojovej pomoci,
o) aktivity v oblasti uplatnenia sa na trhu práce pre vojakov odchádzajúcich do zálohy a zamestnancov rezortu, ktorí prišli o zamestnanie pri reorganizácii rezortu, pomoc pri začiatku ich drobného podnikania a pod..