Očami srdca

„Majme v úcte všetkých, ktorí odovzdali svoje srdce v službe Slovenskej republike a jej občanom, nezabúdajme na tých, korí v tejto službe prišli o život a pomáhajme všetkým, ktorí jej odovzdali svoje zdravie,“ povedal v úvode už 6. ročníka charitatívneho koncertu Očami srdca zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučík Peter Babiar. Vo veľkej koncertnej sále Slovenského rozhlasu v Bratislave ho 30. novembra pod patronátom náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Daniela Zmeka zorganizovalo pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky a Ozbrojených síl SR Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR v spolupráci s Vojenskou podpornou nadáciou.

„Vážim si všetkých vás, ktorí ste prišli na tento koncert zo všetkých krajov Slovenska Vážim si vás o to viac, lebo aj vy viete podať pomocnú ruku tam, kde je to treba, aj cez vás Pán Boh pôsobí tam, kde to ľudia potrebujú“ privítal cez tri stovky hostí vojenský biskup plukovník Viktor Sabo, generálny duchovný ústredia ekumenickej pastoračnej služby. Vojenský duchovný z Ordinariátu OS a OZ plukovník Jozef Michalov sa následne spolu s plk. V. Sabom – a v mene všetkých ostatných, pomodlili za vojakov, policajtov a ďalších príslušníkov ozbrojených zborov, ktorí v službe zhynuli, alebo počas služby utrpeli zranenia či ochoreli a ktorým treba pomáhať. Súčasťou ich modlitby bola aj prosa o mier na Ukrajine, vo Svätej zemi, ako aj všade vo svete.

Plk. Viktor Sabo následne vysoko ocenil všetkých príslušníkov OS a OZ a zamestnancov príslušných rezortov, ktorí sa dlhodobo venujú pomoci v prospech svojich kolegov a ostatných, korí túto pomoc potrebujú. Už vlani v tejto súvislosti Ústredie ekumenickej pastoračnej služby zriadilo ocenenie Krištáľový kríž. Tento rok ho „za príkladnú službu v rámci svojho pôsobenia a prístup k ľuďom vo svojom okolí, za pomoc núdznym i osobný príklad viery a prepojenia profesijného života s duchovným, za propagáciu etických a mravných hodnôt i nezištnú službu, za propagáciu činov s mimoriadnym ľudským a charitatívnym rozmerom či za zvyšovanie povedomia o ekumenickej pastoračnej službe v podmienkach OS a OZ SR a rozvoj a šírenie jej dobrého mena“ získali kpt. Jana Pastorčáková, náčelníčka štábu, 21. mechanizovaný prápor Trebišov, Pavol Vitko, hlavný štátny radca, Ministerstvo obrany SR, šéfredaktor mesačníka OBRANA, plk. Roman Bobaľ, náčelník delostrelectva OS SR (ocenenie preberala manželka kpt. Zita Bobaľová), plk. Michal Sedliak, poverený výkonom funkcie generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže, plk. v.v. Peter Gerbery, bývalý riaditeľ Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice, gen. v.v. Alexander Nejedlý, bývalý prezident Hasičského a záchranného zboru, plk. František Bartoš, policajný kaplán – vikariát ordinariátu Ministerstva vnútra SR, pplk. Miroslav Živčák, riaditeľ oblastného strediska Horskej záchrannej služby Vysoké Tatry, kpt. Igor Trgiňa, zástupca riaditeľa oblastného strediska Horskej záchrannej služby Vysoké Tatry a plk. Eva Bôriková – generálna riaditeľka Kancelárie prezidenta finančnej správy SR

Plk. Viktor Sabo udelil aj vojenské vyznamenanie Pamätnú medailu Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky plk. v. z. ThDr. Marianovi Bodolló, PhD. bývalému generálnemu duchovnému, za dlhoročnú službu v ekumenickej pastoračnej službe.

Krištáľový kráž ako prejav spolupatričnosti a hlbokej úcty si symbolicky aj za všatky ostatné matky a príbuzných, ktorí prišli o svojich najbližších počas ich služby, prevzala aj pani Mária Kavuliaková. „Nikto nevie posúdiť ako to bolí, keď vám prídu oznámiť, že váš milovaný syn už nežije,“ povedala cez slzy pani Kavuliaková, ktorej syn rotný Daniel Kavuliak zahynul v roku 2013 počas nasadenie v Afganistane. Zároveň veľmi ocenila pomoc zo strany ekumenickej pastoračnej služby, ktorá sa neskončila pohrebom jej milovaného syna, ale pokračuje dodnes, pričom jej vystúpenie sa končilo potleskom vďaky postojačky.

Všetkým hosťom spríjemnila slávnostný večer Vojenská hudba OS SR pod vedením mjr Jozefa Hepnera. Sólistov Lenku Piešovú či Martina Babjaka sprevádzala aj skvelá organistka Zuzana Ferjenčíková, ktorá pôsobí ako profesorka organovej hry v Rotterdame či študent organovej hry Samuel Černý. Popri skladbách od Gejzu Dusíka, Jaroslava Filipa, Franza Lista či Johana Sebastiana Bacha zaznela aj Hymna Ústredia ekumenickej pastoračnej služby, ktorú zložil Stanislav Orechovský a ktorú pod názvom Viera, nádej láska, otextoval Ľubomír Feldek, pričom ju zaspieval zbor vojenských duchovných a zamestnancov ústredia.

„Popri našej náročnej službe v uniformách nie vždy a nie všetci stíhame vnímať všetky oblasti, kde treba pomôcť aj v humanitárnej oblasti. O to viac si vážim našu duchovnú službu, ako aj Vojenskú podpornú nadáciu,“ zdôraznil genpor. Peter Babiar. Pričom menovite ocenil plk. Viktora Saba a správcu Vojenskej podpornej nadácie pplk. v. z. Milana Gajdoša. V mene náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Daniela Zmeka, ktorý bol spoločne s ministrom obrany Robertom Kaliňákom na služobnej ceste v Prahe, sa poďakoval všetkým organizátorom charitatívneho koncertu Očami srdca a vyslovil presvedčenie, že o rok bude podobne úspešný aj jeho siedmy ročník.

Výťažok z koncertu je určený pomoc súčasným či bývalým príslušníkom ozbrojených síl a zborov, ktorí sú odkázaní na pomoc ostatných. Suma vyzbieraná po koncerte činila 3718 €, pričom do zbierky sa ešte možno zapojiť prostredníctvom dobrovoľného príspevku pre Vojenskú podpornú nadáciu, číslo účtu SK93 7500 0000 0040 1864 9105.