Martinský Prápor výcviku navštívili členovia správnej rady Vojenskej podpornej nadácie

Na prápor výcviku v Martine zavítali členovia Vojenskej podpornej nadácie (VPN), aby sa priamo od tunajších vojakov dozvedeli o možnostiach rozvinutia verejnoprospešných aktivít útvaru. Samozrejme boli zvedaví aj na ich bežný život popri náročnej úlohe výcviku jednotiek PS a ostatných súčastí OS SR. Ten im podrobne opísal a vysvetlil pomocou videoprojekcie veliaci poddôstojník šbnrtm. Martin Bernáth. Členovia rady, niektorí bývalí funkcionári OS SR, ale tiež súčasní a bývalí zamestnanci MO SR, sa živo zaujímali o radosti a starosti profesionálneho i verejného života vojakov jednotlivých jednotiek Práporu. Členovia rady sa dozvedeli, že niektorí vojaci činnosť VPN poznajú, ba cez možnosť poskytnutia 2% z odvodu daní jej činnosť priamo podporujú.

Správca nadácie Ing. Milan Gajdoš v obšírnej prezentácii činnosti VPN poukázal, že tam kde dobre pochopili úmysel nadácie a podľa programu „ vzájomná pomoc“ rozbehli spoluprácu útvarov s nadáciou, tam sa rozhojnila i verejnoprospešná činnosť, z čoho iste pramení potešenie na strane vojakov v dobrom pracovnom ovzduší a na strane okolia v dobrom mene a uznaní práce vojenského povolania. Za účelom efektívnej realizácie pomoci vojakom vytvorila VPN podporný program s názvom Vzájomná pomoc, ktorý nazhromaždené finančné prostriedky od darcov v podobe poskytnutia dvoch percent zo zaplatenej dane vedie na osobitných účtoch vytvorených nadáciou pre jednotlivé vojenské útvary, aby boli následne v objeme 90% venované na ich verejnoprospešnú činnosť a na pomoc vojakom a zamestnancom, ktorí to podľa nich práve v tomto čase najviac potrebujú.

1 2 3 4

Autor: Mgr. Ján Ondrejčín