GDPR Súhlas so spracovaním osobných údajov

GDPR Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním formuláru udeľujem v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), Vojenskej Podpornej Nadácii (ďalej len „VPN“) so sídlom Za kasárňou 3, 831 03 Bratislava súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených vo formulári ako aj osobných údajov získaných na základe ďalšej komunikácie na účely vymedzené v čl. A bode 2 tohto dokumentu. Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov udeľujem na dobu piatich rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Poskytnuté osobné údaje VPN spracováva ako správca, t.j. určuje, ako budú osobné údaje spracovávané a vyberá prípadných ďalších spracovateľov, ktorí s poskytnutými osobnými údajmi vykonávajú spracovateľské operácie.

A. Informačná povinnosť podľa ust. § 19 Zákona

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Vojenská podporná nadácia
Za kasárňou 3, 831 03 Bratislava

Účel:
Vytvorenie online, voľne dostupnej aplikácie (internetovej stránky) obsahujúcej benefity sprostredkované pre vojakov OS SR a zamestnancov MO SR.
Distribúcia marketingových materiálov – benefitov vojakom OS SR a zamestnancom MO SR.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:
V rozsahu osobných údajov uvedených vo formulári, najmä meno a priezvisko a e-mail.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Ing. Milan Gajdoš
Telefónne číslo: +421 903 824 593, +421 915 291 168
e-mail: milan.gajdos@mod.gov.sk

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Vojenská podporná nadácia
Za kasárňou 3, 831 03 Bratislava

Odvolanie súhlasu:
Súhlas na spracúvanie osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať zaslaním požiadavky na e-mail: vojenskanadacia@gmail.com

Prístup tretích osôb k osobným údajom
K osobným údajom majú prístup osoby v pracovnoprávnom vzťahu s Vojenskou podpornou nadáciou, ktorí sú viazaním mlčanlivosťou a školení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

Právny základ spracúvania osobných údajov
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov

B. Poučenie o právach dotknutej osoby podľa Zákona

Podľa ust. § 21 Zákona má dotknutá osoba právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o
účele spracúvania osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 Zákona, zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa ust. § 28 ods. 1 a 4 Zákona; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Právo na opravu osobných údajov
Podľa ust. § 22 Zákona má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov
Podľa ust. § 23 Zákona má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa prvej, ak
osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas podľa ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona alebo ust. § 16 ods. 2 písm. a) Zákona, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa ust. § 27 ods. 1 Zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa ust. § 27 ods. 2 Zákona,
osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa ust. § 15 ods. 1 Zákona.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Podľa ust. § 24 Zákona má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa ust. § 27 ods. 1 Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Podľa ust. § 25 Zákona má dotknutá osoba právo požiadať prevádzkovateľa o informácie o príjemcoch, ak prevádzkovateľ oznamuje príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa ust. § 22 Zákona, ust. § 23 ods. 1 Zákona alebo ust. § 24 Zákona, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie

Právo na prenosnosť osobných údajov
Podľa ust. § 26 Zákona má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, ust. § 16 ods. 2 písm. a) Zákona alebo ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Podľa ust. § 27 Zákona má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa ust. § 13 ods. 1 písm. e) Zákona alebo ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má tiež právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Podľa ust. § 28 Zákona má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Právo podať návrh na začatie konania

Podľa ust. § 100 ods. 1 Zákona má dotknutá osoba právo podať úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, pokiaľ je presvedčená, že jej práva vyplývajúce zo Zákona porušené.

V Bratislave, dňa 25.11.2021.