2% z daní pre rok 2020

Aktuálne tlačivo k poukázaniu nájdete tu: Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby-1_2020

Pokyny k poukázaniu nájdete na tejto stránke: http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=16032

Vaše dve percentá z daní efektívne a zmysluplne využijeme na verejnoprospešný účel:

a) zlepšenie životných podmienok najbližších pozostalých po vojakoch a zamestnancoch rezortu obrany, ktorí zomreli pri výkone služby alebo v priamej súvislosti s ňou,

b) zlepšenie životných podmienok zranených profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe, veteránov a zamestnancov rezortu obrany, ktorí boli zranení pri výkone služby alebo v priamej súvislosti s ňou,

c) sociálnu a právnu pomoc vojakom a zamestnancom rezortu obrany, vojakom v zálohe, veteránom a bývalým zamestnancom rezortu obrany (spravidla tým, ktorých pracovný pomer v rezorte obrany trval viac ako 15 rokov), ktorí sa ocitli v ťažkej životnej alebo materiálnej situácii, rovnako aj ich rodinám,

d) vlastenectvo, občiansku zodpovednosť, hrdosť na vojenské a národné tradície, rozširovanie povedomia medzinárodnej spolupráce,

e) projekty práce s rodinami vojakov a zamestnancov rezortu obrany pri ich vyslaní na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,

f) vzdelávacie a vydavateľské aktivity, ktorých činnosť má súvislosť s obranou Slovenskej republiky, s jej budovaním, zabezpečením, históriou, brannej výchovy obyvateľstva a pod.,

g) budovanie prostredia firemnej a individuálnej filantropie a dobrovoľníctva v oblasti obrany,

h) rozvoj civilno-vojenských vzťahov v regiónoch Slovenska a v miestach pôsobenia ozbrojených zložiek v zahraničí,

i) rozvoj a ochranu spoločenských, duchovných, historických a kultúrnych hodnôt,

j) ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,

k) rozvoj vojenskej vedy, vzdelávania a telovýchovy,

l) ochranu a tvorbu životného prostredia,

m) realizáciu individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,

n) poskytovanie humanitárnej a rozvojovej pomoci,

o) aktivity v oblasti uplatnenia sa na trhu práce pre vojakov odchádzajúcich do zálohy a zamestnancov rezortu, ktorí prišli o zamestnanie pri reorganizácii rezortu, pomoc pri začiatku ich drobného podnikania a pod..

Sme Vám nesmierne vďační za každú poskytnutú sumu.
Vašu podporu si veľmi vážime a ĎAKUJEME !