Náš program

“Vzájomná pomoc” alebo “Vojaci – vojakom”

Hlavným poslaním vojenskej podpornej nadácie (ďalej len VPN) je pomáhať vojakom, ich rodinným príslušníkom ale aj všetkým tým, ktorí pracujú alebo pracovali pre rezort obrany. (viac v Nadačnej listine)

 VPN zriadila podporný program ” vzájomná pomoc”, ktorého cieľom je zhromažďovať Vaše dve percentá z daní ale aj dobrovoľné príspevky darcov (vojakov a zamestnancov rezortu obrany) na vytvorenom účte VPN v prospech vlastných útvarov a jednotiek kde slúžite a pracujete.

Vaše dve percentá z daní nie sú žiadnou sumou navyše, sú časťou Vášho povinného odvodu. Necháte ich štátu? Podporte ťažiskovú myšlienku: “Dobrá vôľa lepšie sa postarať vlastnými silami o vlastných ľudí”.

Vašim rozhodnutím podporiť tento program prispejete k mechanizmu zhromažďovania dvoch percent z Vašich daní (a dobrovoľných príspevkov) na oficiálne registrovaný účet VPN. Po poukázaní finančných zdrojov na náš účet a zdokladovaní jej výšky Vám 90% prostriedkov prerozdelíme na podúčty  VPN s disponibilným právom použiť tieto prostriedky ako zdrojový prvok útvaru pre Vaše vlastné verejnoprospešné aktivity a individuálnu pomoc pre tých z Vás ktorí to nevyhnutne potrebujú.

Zvyšných 10 % prostriedkov použijeme na centrálne nadačné projekty a správu nadácie.

V roku 2013 sa do programu úspešne zapojili 2 útvary – VÚ 1046 Nitra a VÚ 1115 Ružomberok

 V roku 2014 sa do programu úspešne zapojilo 10 útvarov – VÚ 1046 Nitra, VÚ 1115 Ružomberok, VÚ 2790   Žilina, VÚ 1102 Michalovce, VÚ 1107 Prešov, VÚ 1090 Topoľčany, VÚ 4977 Sliač, VÚ 3030 Zvolen, VÚ 1037 Martin a VÚ 2207 Levice 

V roku 2015 sa do programu úspešne zapojilo 16 útvarov OS SR a 1 zahraničné pracoviskoVÚ 1046 Nitra, VÚ 1115 Ružomberok, VÚ 2790   Žilina, VÚ 1102 Michalovce, VÚ 1107 Prešov, VÚ 1090 Topoľčany, VÚ 3030 Zvolen, VÚ 1037 Martin, VÚ 2207 Levice, VÚ 1109 Michalovce, VÚ 1008 Prešov, VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1355 Ružomberok, VÚ 2206 Topoľčany, VÚ 1049 Sereď, VÚ 8009 Martin a zahraničné pracovisko v Brunsume. 

Na verejnoprospešné aktivity v prospech jednotlivých útvarov bolo v roku 2015 poukázaných

celkom 28 015,- eur. 

Z podporného programu „vzájomná pomoc“ VPN môžu byť finančne podporované aktivity:

 1. Pomoc rodinám (nasadených vojakov)…
 2. Prezentácia OS SR na verejnosti (deň otvorených dverí VÚ)….
 3. Kultúrne akcie pre príslušníkov VÚ, rodinných príslušníkov, Mikuláš, darčeky pre detské domovy…
 4. Spoločenské podujatia – organizovanie plesov…
 5. Organizovanie športových podujatí, turnajov a súťaží (strelecké súťaže…)
 6. Turistické akcie – výročné pamätné výstupy na pohoria…
 7. Ďalšie kultúrne akcie, pripomenutie historických bojových operácii…
 8. Pomoc v oblastiach postihnutých priemyselnými katastrofami…
 9. Pomoc zraneným vojakom, telesne príp. duševne postihnutým, pod vplyvom udalostí, prac. úrazov
 10. Pietne akcie, odhaľovanie pamätných tabúľ a iných pamätníkov padlým vojakom …
 11. Finančná podpora v núdzi…
 12. Pomoc pri záplavách a iných prírodných katastrofách…
 13. Medzinárodná a vnútroštátna humanitárna pomoc…
 14. Starostlivosť o vojenských veteránov a dôchodcov….
 15. a ďaľšie…

Použitie podielu zaplatenej dane (2%) na osobitné účely – Daňové riaditeľsvo SR

POTREBNÉ DOKUMENTY K POUŽITIU PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2%) PRE VOJENSKÝ ÚTVAR

 1. Použitie financií získaných z 2_percent VU 3030 Zvolen VZOR
 2. Žiadosť o dotáciu z programu VPN VZOR
 3. Vyúčtovanie poskytnutej finančnej dotácie VZOR

 

AKO TO FUNGUJE

Fáza 1 – Zriadenie komisie útvaru pre verejnoprospešnú činnosť → činnosť smerujúca k dobrovoľnému poukázaniu 2 % z daní u útvaru, dodržanie lehôt (do 15.2 požiadať zam. o RZD, do 31.3. zam. vykoná RZD, spolu s vyhlásením o poukázaní sumy zaslať na príslušný daňový úrad do 30.4.) → zriadenie bankových podúčtov nadácie pre útvar → zdokladovanie kópii vyhlásení a určenie výšky prostriedkov pre útvar → poukázanie prostriedkov na podúčet útvaru (cca august daného roku)

Fáza 2 – Spracovanie Plánu použitia zaplatenej dane (musia sa vyčerpať do konca nasledujúceho roka) → spracovanie žiadosti komisiou útvaru pre verejnoprospešnú činnosť na čerpanie z prostriedkov programu (cca 2 týždne pred realizáciou) → technická kontrola žiadosti → Rozhodnutie Správnej rady Nadácie o čerpaní → uvoľnenie prostriedkov (7 dňová lehota) → výber finančnej hotovosti disponentmi – členmi komisie pre verejnoprospešnú činnosť útvaru → realizácia projektu → monitoring → spracovanie finančnej a programovej správy → zverejnenie na internetovej stránke MO SR, nadácie → zaslanie dokladov nadácii.

Fáza 3 – Zúčtovanie dokladov vojenskou podpornou nadáciou
OPORNÉ BODY

 • zriadenie komisií pre verejnoprospešnú činnosť útvaru
 • podpora programu veliteľským zborom (možnosť asignovať dane z príjmu nevyužíva 60% fyzických a 40 % právnických osôb,
 • prevzatie záštity nad programom – veliaci poddôstojníci štruktúr OS SR

OČAKÁVANÉ BENEFITY

 • rozvoj „individuálnej a firemnej filantropie“,
 • upevňovanie vzťahov, zvyšovanie súdržnosti, organizačnej kultúry útvarov a zariadení,
 • umožnenie svojpomocných riešení verejnoprospešných aktivít útvaru
 • adresná, efektívna, pružná a transparentná pomoc (finan. zdroj) v útvare,
 • budovanie a upevňovanie komunity vojenskej rodiny, prestíže a hrdosti na vojenské povolanie,
 • pozitívne vnímanie OS SR na verejnosti


Pozrite si aj našu prezentáciu!

Prezentácia